ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2014

ಇನಿಯ...!

ಕಾಡುವ ಆ ನಿನ್ನ ನೋಟ...
ಛೇಢಿಸುವ ಆ ನಿನ್ನ ತುಂಟ ನಗು...
ಮುತ್ತಿಡಬೇಕು ಏನಿಸುವ ಗುಳಿ ಕೆನ್ನೆ...
ಅಬ್ಬಾ..ನನ್ನನೆ ಮರೆತೆನು ನಾನೀಗ...
ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹ್ರದಯದಿ ಪ್ರೆಮ ತರಂಗ....!!

ನೀ ಸನಿಹ ಇದ್ದರೆ ಏನೋ ಆವೇಗ...
ಕಣ್ಣಲೇ ಬಚ್ಚಿಡಲಾ ಈ ನನ್ನ ತಳಮಳ...
ಬೋಗಸೆಲೇ ಉತ್ತರಿಸಲಾ...ಕೊನೆಗೂ...
ನನ್ನನೆ ಮರೆತೆನು ನಾನೀಗ....
ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹ್ರದಯದಿ ಪ್ರೆಮ ತರಂಗ..!!! -***