ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2014

ಓ..ಮೌನ...!!

ಮೌನ ತಬ್ಬಿತು ಮಾತಿನ ಹಿಡಿತವ....
ಮಾತಿಗೂ  ಹಿಡಿಸಿತು ಮೌನದ ಹಿತ...
ಓ ಹೃದಯ...  ನೀನೇಕೆ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ
ಮೌನದ  ಹಿಂದಿನ ಮಾತ!
ಆದರೂ ಮೌನ ಅರಿಯಿತು ಹೃದಯದ  ಬಡಿತ!!.
ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2014

ವಾಸ್ತವ!

ವಾಸ್ತವದ ಸೂರ್ಯ,
 ಅಸ್ತಂಗತನಾದರೂ....
ಇ ನನ್ನ  ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಮನ,
ಭರವಸೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ!!!!....