ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 6, 2021

ಆತ್ಮಬಂಧು...!!!

ನೀ‌ ತೊರುವ ಅಗಾಧ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಸೊರುತಿಹುದು ಕಣ್ಣ ಮಾಳಿಗೆ.. ನಿನ್ನ ‌ಪಡೆಯಲಾಗದ ವ್ಯತೆಗೆ, ಜನ್ಮಪೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಸೇರಲಾಗದ ಸ್ತಿತಿಗೆ, ಮರೆಯಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ತೆಗೆ..... ದಿನವೂ ಶಪಿಸುವೇ ಕಾಣದ ಆ ದೇವರ... ಮತ್ತೆ ಬೇಡುವೇ ಮರುಜನ್ಮವಾ... ಅದೇ ಕಾಣದ ದೇವರ....!!! ...